Tôi muốn xuất bản

Quý vị có thể đăng hình ảnh doanh nghiệp, dịch vụ, danh mục sản phẩm, phương thức liên hệ, video quảng cáo, địa chỉ trang web

Nội dung của dịch vụ

■ Trang web kết nối kinh doanh Việt Nam
■ Phát thông điệp kết nối mỗi tháng 1 tin
■ Phiên dịch bài (dưới 100 từ)
■ Bố cục trang web
□ Thư quảng cáo điện tử mỗi quý 1 lần
□ SEO dịch vụ chuyên nghiệp một năm
□ Google quảng cáo ngành nghề (cho kênh)

  Phương án đăng tải quốc tế

  『Tìm kiếm đối tác Việt Nam/Đài Loan』Bắt đầu từ đây

  • Tôi đã đọc chính sách dữ liệu cá nhân và đồng ý cho quý công ty thu thập, xử lý và dùng dữ liệu cá nhân.

  Phương án giá trị gia tăng

  Phương án phát triển nhóm ngành

  Đối với ngành/ khu vực liên quan, sắp xếp nhân viên phụ trách, phát tài liệu và thư điện tử quảng cáo, liên hệ trực tuyến/sắp xếp xem hàng mẫu.

  More

  Dịch vụ liên kết trong nhóm ngành

  Cung cấp danh mục sản phẩm và hàng mẫu cho các kênh tiếp thị và bên thu mua có liên quan, liên hệ trực tuyến theo dõi tiến độ/ sắp xếp xem hàng mẫu.

  More

  Chia sẻ không gian kinh doanh

  Cung cấp chỗ ngồi OFFICE và không gian giao lưu chia sẻ thông tin.

  More

  Tận dụng các dịch vụ giá trị gia tăng,nâng cao độ nổi bật và nổi tiếng của doanh nghiệp